ul. Władysława IV 137
75-342 Koszalin
tel: 94 300 50 11, kom: +48 695 552 595
e-mail: arcanum@vp.pl

Promocje

Należymy do grupy:

O nas

Szanowni Państwo,
Firma handlowa ARCANUM została założona w 2010r. przez osoby z wieloletnim doświadczeniem i dużą fascynacją do produktów smarnych. Zajmujemy się dystrybucją i sprzedażą szerokiej gamy wiodących produktów olejowych i smarnych, chemii, narzędzi, filtrów przeznaczonych dla wszystkich gałęzi przemysłu jak i klientów indywidualnych. Oferowane przez nas produkty światowych marek Oleas, Carl Bechem, Total, Mobil, Wedolit, Jet-Lube, Weicon, Hazet, Vigor, WIX Filters dają bezpieczną gwarancję najwyższej jakości oraz stały i szybki dostęp do tych produktów.
Nasze wieloletnie doświadczenie techniczne i handlowe w tej dziedzinie powoduje sprawną i fachową obsługę naszych wszystkich klientów. Ponadto dbamy o monitoring pracujących środków u odbiorców, dokładamy wszelkich starań w rozwiązywaniu problemów i doborze produktów oraz oferujemy szkolenia z polityki smarnej. Posiadamy umowy z firmami spedycyjnymi, które są sprawdzone na całym świecie, dzięki czemu wszystkie zamówienia od klientów są realizowane sprawnie, szybko i na czas. Nasza oferta skierowana jest do przedsiębiorstw, zakładów przemysłowych oraz odbiorców indywidualnych.
Mamy nadzieję, że nasza oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem.

Dobieramy rozwiązania
do Twoich potrzeb

Doskonały kontakt
z klientem

Rewelacyjne
technologie

Pomoc przy
doborze towaru

Polityka sprzedaży

- Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw zwane dalej w skrócie – OWSiD
- Dostawca: ARCANUM ul. Władysława IV 137, 75-342 Koszalin
- Nabywca: osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w zakresie wykorzystania towarów i usług
1. OWSiD stanowią integralną część zamówienia złożonego przez Nabywcę Dostawcy
i obowiązują przez cały okres trwania współpracy handlowej. Nabywca lub osoba upoważniona do występowania w jego imieniu składając zamówienie poświadcza, że ogólne warunki sprzedaży i dostaw zna i akceptuje. Spełnienie powyższego jest niezbędnym warunkiem współpracy handlowej.
2. Niniejsze OWSiD mają zastosowanie do realizowanych przez Dostawcę dostaw towarów na zlecenie oraz do usług świadczonych przez Dostawcę w zakresie konsultingu technicznego.
3. Zamówienie składane przez Nabywcę przyjmowane jest do realizacji na podstawie pisemnego zamówienia złożonego do Dostawcy. Dostawca dopuszcza możliwość przyjęcia zamówienia w dowolnej formie.
4. Poza uregulowaniami zawartymi w OWSiD, Dostawca dopuszcza możliwość zawierania indywidualnych umów i zastrzega sobie prawo do przyjmowania zamówień w części oraz do ich odrzucenia bez podawania przyczyny.
5. Wszystkie informacje techniczne dotyczące produktów ARCANUM są danymi orientacyjnymi.
6. Ceny na produkty Dostawcy nie zawierają podatku od wartości dodanej VAT, kosztów dostawy do Nabywcy oraz innych usług dodatkowych. Wszelkie inne koszty, mogące wyniknąć w czasie realizacji zamówienia np. pakowanie, przeładunek, cło i inne opłaty i podatki obowiązujące w czasie realizacji zamówienia obciążają Nabywcę.
7. Ostateczną cenę towaru ustala się w oparciu o ceny obowiązujące u Dostawcy w dniu złożenia zamówienia.
8. Udzielane przez Dostawcę rabaty i upusty wymagają indywidualnych negocjacji.
9. Ceny dotyczące ogólnej oferty towarów i usług Dostawcy maja charakter niezobowiązujący i mogą ulegać zmianom.
10. Dostawca zastrzega sobie margines dokładności realizacji zamówienia rzędu plus/minus 5%.
11. Towar sprzedawany jest ilościowo według jednostek sprzedaży (np. mb, L, szt., kg).
12. Ilości sprzedawanego towaru są przeliczane według przeliczników umownych obowiązujących u Dostawcy.
13. Nabywca jest odpowiedzialny za to, by dane techniczne, jakość i ilość produktu określona w jego zamówieniu lub umowie odpowiadała jego potrzebom.
14. Stosowne atesty i certyfikaty dołącza się, jeśli wymóg ten zostanie zaznaczony w zamówieniu lub umowie. Dostawca jest odpowiedzialny za to, czy załączone dokumenty dotyczą dostarczonego towaru.
15. Podawane terminy dostaw mają charakter informacyjny. Niedotrzymanie terminu dostawy przez Dostawcę uprawnia Nabywcę do dochodzenia przysługujących mu ustawowo praw jedynie wtedy, jeżeli Dostawca pomimo pisemnego wyznaczenia przez siebie terminu dodatkowego nadal nie zrealizuje dostawy lub świadczenia z uwzględnieniem pkt.16.
16. Termin dostawy ulega przedłużeniu o czas trwania przeszkody zaistniałej na skutek okoliczności niezależnych od woli stron tj. np. zdarzenia siły wyższej, nieprzewidywalne zakłócenia w pracy firmy, opóźnienia transportowe i celne, szkody transportowe, niedobory w media, niedobory materiałowe i surowcowe.
17. W przypadku wycofania zamówienia w całości lub częściowo Nabywca zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów poniesionych przez Dostawcę związanych z realizacją tego zamówieniem.
18. Ryzyko dostawy towaru przechodzi na Nabywcę w chwili przekazania go upoważnionemu do odbioru towaru przedstawicielowi Nabywcy, w tym spedytorowi lub przewoźnikowi. W przypadku braku szczegółowych uzgodnień, które winny znaleźć stosowne postanowienia specyfikacji ze strony Nabywcy dostawa odbywa się wedle uznania Dostawcy i bez gwarancji w zakresie wyboru najszybszego i najtańszego sposobu przesłania towaru.
19. Nabywca jest zobowiązany do zbadania towaru pod względem ilościowym i jakościowym natychmiast po jego otrzymaniu. Jeśli Nabywca po zbadaniu towaru stwierdza ilościowe niezgodności z dokumentem dostawy dokonuje na ww. dokumencie pisemnej adnotacji i niezwłocznie informuje o tym Dostawcę w celu uzgodnienia dalszego toku postępowania.
20. Nabywca zobowiązany jest niezwłocznie do zgłoszenia w formie pisemnej ewentualnych wad jakościowych towaru, nie później jednakże niż 5 dni roboczych po otrzymaniu towaru lub usługi. Do zachowania terminów, zawiadomienie o wadach towaru sprzedanego lub wykonanej usłudze należy powiadomić listownie, telefonicznie lub mailowo.
21. W przypadku wykrycia wad, Dostawca zobowiązuje się wymienić zakupiony towar na wolny od wad lub wadę usunąć. W takich przypadkach wymiana towaru lub jego uzupełnienie nastąpi niezwłocznie, o ile towar dostępny jest w magazynie Dostawcy. W przeciwnym razie wymiana zostanie dokonana w ciągu 1 miesiąca od daty zgłoszenia wady. W przypadku nie dostarczenia w wyżej wymienionych terminach towaru wolnego od wad, Nabywcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy dot. realizacji jego zamówienia.
22. Jeżeli spośród towarów sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od towarów wolnych od wad, uprawnienie Nabywcy do rezygnacji z realizacji zamówienia lub odstąpienia od umowy dot. realizacji jego zamówienia ogranicza się do towarów wadliwych.
23. Jeżeli z powodu wady fizycznej towaru Nabywca odstępuje od umowy dot. realizacji jego zamówienia albo żąda dostarczenia towaru wolnego od wad zamiast towaru wadliwego, nie może on odesłać towaru bez uprzedniego porozumienia się z Dostawcą.
24. Zakwestionowanie ilościowe i/lub jakościowe towaru nie uprawnia Nabywcy do wstrzymania płatności za zrealizowane dostawy.
25. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za towar użyty w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i właściwościami technicznymi, w którym powstały szkody w wyniku błędów wykonawczych i projektowych osób trzecich oraz w wyniku niezachowania zaleceń i instrukcji producenta.
26. Warunkiem przyjęcia zwrotów towarów, które zostały zakwestionowane przez Nabywcę i uznane przez Dostawcę jest to, by były one nieuszkodzone, nieprzetworzone w procesach produkcyjnych Nabywcy oraz identyfikowalne, co do parametrów zawartych w atestach. W przypadku towarów pakowanych fabrycznie muszą być w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach.
27. Wykluczone są roszczenia odszkodowawcze Nabywcy dot. realizacji jego zamówienia, wynikające z wad, szkód powstałych w skutek podjęcia działań niedozwolonych przez Nabywcę, jeżeli nie wynikają one z możliwej przez Nabywcę do udowodnienia premedytacji lub rażącego zaniedbania po stronie Dostawcy.28. Odpowiedzialność Dostawcy jest wyłączona w przypadku nieprzestrzegania przez Nabywcę instrukcji stosowania i użytkowania towarów zakupionych u Dostawcy.
29. Faktury wystawione przez Dostawcę są płatne bez jakichkolwiek odliczeń w terminie wskazanym na fakturze licząc od daty ich wystawienia.
30. W przypadku opóźnienia płatności Dostawca naliczy odsetki za zwłokę w ustawowej wysokości poczynając od dnia, w którym upłynął termin płatności zgodnie z obowiązującymi przepisami polskimi.
31. W przypadku zwłoki w płatności ze strony Nabywcy lub innych jego działań na szkodę Dostawcy, Dostawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostaw lub świadczenia usług do chwili usunięcia zaistniałej przeszkody mającej wpływ na realizację uzgodnionego świadczenia.
32. Wyrażenie zgody na odroczony termin płatności wynikać może z przebiegu dotychczasowej współpracy z Nabywcą lub w przypadku nowego klienta winno być poprzedzone sprawdzeniem jego kondycji finansowej oraz analizą listy nierzetelnych płatników lub w inny sposób przyjęty u Dostawcy.
33. Nabywca akceptując OWSiD wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Dostawcę w celu wykonania zamówienia, jak i w celach marketingowych związanych z jego działalnością.
34. Nabywcy przysługują wszelkie uprawnienia zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926), a w szczególności prawo wglądu we własne dane osobowe. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszych OWSiD mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 12 czerwca 2003r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1323).
35. W sprawach nieuregulowanych w zamówieniu i OWSiD zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.